top of page

Responsible Rescue -sitoumuksen kriteerit

Suomessa on kymmeniä yhdistyksiä, jotka tuovat ulkomailta Suomeen ja luovuttavat adoptioon ns. rescuekoiria. Lisäksi koiria tuo suuri joukko yksityisiä henkilöitä. Koiria tuodaan eniten Espanjasta, Romaniasta, Venäjältä, Serbiasta, Bulgariasta, Kreetalta ja Kyprokselta sekä Baltian maista.  Koirien tuontitavoissa ja adoptiokäytännöissä on suurta vaihtelua ja kodittoman koiran adoptiota harkitsevan on usein vaikea päätellä, miltä taholta koiran adoptoiminen on mahdollisimman turvallista.  Responsible Rescue -hanke on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selkiyttää ja yhtenäistää rescuetoimintaa sekä antaa adoptoijille keino varmistua toimijan vastuullisuudesta. Hankkeen myötä toivotaan rescuekoiran adoptoimisen muodostuvan entistä turvallisemmaksi sekä ns. riskituontien vähenevän.

 

Responsible Rescue -sitoutunut yhdistys noudattaa toiminnassaan alla listattuja kriteerejä. Kriteerien tarkoituksena on varmistaa yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus ja minimoida mahdolliset tuontiin ja tarttuviin sairauksiin liittyvät riskit. 

1.  Toimintamuoto, rekisteröinti- ja tuontivaatimukset

 

          a.  Toimijan tulee olla Suomessa Patentti- ja Rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys.

 

          b.  Toimijan tulee olla rekisteröitynyt Ruokavirastoon koirien maahantuojaksi ja koirat tulee tuoda ns. TRACES-                        järjestelmän puitteissa.

 

          c.  Toimija on sitoutunut tukemaan ja edesauttamaan kohdemaassa paikallisella tasolla tapahtuvaa kodittomien                   koirien tilanteen parantamista kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. 

 

 

2. Tuonnin lakisääteiset vaatimukset ja näihin liittyvät lisäsuositukset

          a. Toimija noudattaa koirien maahantuontiin kuuluvia lakisääteisiä vaatimuksia sen mukaisesti mitä

               kohdemaasta tuonnista on lainsäädännössä ilmoitettu (mm. tunnistusmerkintä,  EU-passi ja muut                                       matkustusasiakirjat, ekinokokkoosi-lääkitys, rabiesrokotevasta-ainekoe).

 

          b. Toimija noudattaa tämän lisäksi suositusta, jonka mukaan aiemmalta rokotushistorialtaan tuntematon koira                    tai rokottamaton koira tuodaan Suomeen vasta, kun perusrokotussarjan (ns. yhdistelmärokote sisältäen                            parvon, penikkataudin ja tarttuvan maksatulehduksen kahdesti annettuna sekä rabiesrokote) viimeisestä                          rokotuksesta on kulunut minimissään kuukausi.

 c. Lisäksi Romaniasta ja Venäjältä (sekä muista sellaisista maista, joissa rabiesta esiintyy endeemisesti koirilla ja         koiraeläimillä) tuotaville koirille on annettava pakollisena kaksi rabiesrokotusta. Alle 1-vuoden ikäisillä koirilla           kaksi rokotusta voidaan korvata yhdellä rokotuksella ja hyväksytyllä rabiesrokotevasta-ainetestillä.  

          d.  Toimija tutkii lisäksi pistokokein kokonaistuontimäärään suhteutettuna rabiesrokotevasta-aineita tuomiltaan                   koirilta, mikäli tuontimaa ei kuulu ryhmään, jossa vasta-ainekoe on lakisääteisesti pakollinen.

          e.  Pentujen teettäminen Responsible Rescue -yhdistysten kautta adoptoitavalla koiralla on kaikissa tilanteissa                       ehdottomasti kielletty. Suositellaan koirien sterilointia lähtömaassa. Mikäli koira tulee Suomeen                                           leikkaamattomana, adoptioperheen kanssa tehdään kirjallinen sopimus siitä, että sterilointi tulee tehdä                             viimeistään 4-6 kk kuluessa Suomeen saapumisesta (poislukien painavat terveydelliset syyt eläinlääkärin                           lausunnolla). Yhdistyksen on pidettävä kirjaa siitä, että steriloinnit tulee varmasti tehtyä Suomessa ja                                 halutessaan yhdistykset voivat käyttää panttikäytäntöä. Poikkeustilanteissa yhdistys voi omistajan kanssa                         kirjallisesti sopien päättää nuoren, aran uroksen kastroinnin lykkäämisestä.

 

 

3. Loislääkitysohje Suomeen saapuneille koirille

 

           a.  Lakisääteisen pratsikvanteli-lääkityksen lisäksi toimija ohjeistaa uusimaan lääkityksen (Drontal tai vastaava)                       koiran saavuttua Suomeen kahden viikon sisällä maahan saapumisesta

 

           b.  Toimija ohjeistaa lisäksi antamaan fenbendatsolia sisältävän loislääkityksen (Axilur) kahden viikon kuluessa                      maahan saapumisesta

 

 

4. Vektorivälitteisten tautien testaukset lähtömaassa

 

Koirilta testataan lähtömaassa mahdollisia tartuntoja alla olevan taulukon mukaisesti. Sulkeissa olevia tauteja seulotaan tuontimääriin suhteutettuna. 

5. Suositukset vektorivälitteisten tautien uusintatestauksiin ja hoitoon Suomessa

 

Toimija antaa ohjeistuksen koiran adoptoijalle seuraavien vektorivälitteisten tautien uusintatestauksista Suomessa kohdassa 4. esitettyjen testaussuositusten mukaisesti

 

          a.  Leishmania: ensimmäinen uusintatestaus 6-7 kk Suomeen saapumisesta, jatkotestausta suositellaan                             ensisijaisesti vuosittain, mutta aluekohtainen riski huomioon ottaen.

 

          b.  Sydänmato (Dirofilaria immitis) 6-8 kk Suomeen tulosta.

          c.  Dirofilaria repens, 6-8 kk Suomeen tulosta.

 

 

Kohdassa 4. mainittujen tarttuvien tautien hoitosuositukset

 

          a.  Mikäli koiralla on todettu tai todetaan jokin kohdassa 4. mainituista taudeista, toimija kehottaa adoptoijaa                         ensisijaisesti kääntymään sairauden hoitoon perehtyneen eläinlääkärin puoleen.

 

          b.  Mikäli toimija antaa hoitosuosituksia, tulee näiden perustua parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan                           eläinlääketieteelliseen tietoon ja hoitosuosituksen tulee ottaa huomioon mahdollisen tarttuvan sairauden                         ollessa kyseessä myös sairauden leviämisen riskin minimoiminen.

 

 

6. Multiresistenttien bakteerien (MRSP/MRSA, ESBL)  seulontaohjeistus

 

          a.  Toimija seuloo omia tuontejaan tuontimääriin suhteutetusti ja mikäli multiresistenttejä bakteereja esiintyy                         merkittävästi enemmän kuin suomalaisessa ns. riskiryhmä-populaatiossa (n. yli 15% koirista) pyritään koirat                     seulomaan jo lähtömaassa.

 

          b.  Kaikkien koirien seulontaa suositellaan Suomeen tultua, toimija ohjeistaa tästä adoptoijia

 

          c.  Multiresistenttien bakteerien mahdollisuudesta ja merkityksestä tiedotetaan adoptoijia

 

 

7.  Adoptioperheen/koiran valinta

 

          a. Toimija pyrkii valitsemaan yhdessä adoptoijan kanssa adoptoijan elämäntilanteeseen ja resursseihin sopivan                    koiran. Tässä käytetään apuna esimerkiksi adoptiohakemuksen täyttöä sekä henkilökohtaista haastattelua,                        mahdollisesti tarvittaessa myös kotikäyntiä.

          b. Toimija laatii kirjallisen sopimuksen jokaisesta yhdistyksen luovuttamasta ja yhdistykselle palautuvasta                              koirasta. Sopimukseen kirjataan selkeästi koiran tiedot, toimijan ja toisen osapuolen yhteystiedot sekä                                sopimusehdot. Sopimuksia laaditaan kaksi kappaletta, joista yksi kappale luovutetaan toiselle                                              sopijaosapuolelle ja toinen jää toimijalle.

          c. Toimija sitoutuu käyttämään ja ohjeistamaan ainoastaan toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen perustuvia                    koulutusmenetelmiä ja suosittelee vain niihin sitoutuneita kouluttajia. Toimija keskustelee hyväksytyistä                            koulutusmenetelmistä jo adoptioperhettä haastatellessa ja tarvittaessa oikoo vanhentuneita ajatuksia esim.                      johtajuusteoriasta tai ei-toivotun käytöksen muokkaamisesta mm. koiraa säikyttelemällä tai fyysisesti                                 rankaisemisella.

 

 

8. Seuranta adoption jälkeen

 

          a.  Toimija kehottaa ja kannustaa adoptoijaa informoimaan koiran voinnista ja sopeutumisesta.

 

          b.  Toimijalla on suunnitelma sekä tarvittavat resurssit (hätäsijoituspaikan hankinta) mahdollisten                                              uusintasijoitusten varalta.

 

          c.  Toimija seuraa koirien uudelleensijoittamisprosenttia ja reagoi adoptioprosessia tarkistamalla mikäli                                   uudelleensijoituksia alkaa esiintyä poikkeavan runsaasti

          d. Toimija sitoutuu tukemaan ja ohjeistamaan adoptioperhettä koiran hoitoon, kouluttamiseen ja kotiutumiseen                   liittyvissä asioissa myös sen jälkeen, kun koira on luovutettu uuteen kotiin.

 

 

9. Kohdemaan toimijasta johtuvien riskien minimoiminen

 

          a.  Toimija ylläpitää säännöllistä henkilökohtaista kontaktia kohdemaan yhteistyötarhaan/toimijaan ja vierailee                      myös tarhalla säännöllisesti seuraten toimintaa.

 

          b.  Toimija tutkii pistokokein tuomiltaan koirilta rabiesvasta-ainetasoja rokotusten toimivuuden varmistamiseksi.

          c.  Toimija voi tarvittaessa edellyttää kohdemaan toimijaa esittämään kuitteja tai muita tositteita varojen käytöstä.

 

10. Kriteerien noudattamisen valvonta

 

          a.  Edellä mainittujen kriteerien noudattaminen perustuu ensisijaisesti toimijan omavalvontaan.

 

          b.  Mikäli näistä kriteereistä havaitaan merkittävää poikkeamista otetaan asia esille Responsible Rescue-                                  toimijoiden kesken ja yhteisellä päätöksellä toimijaa kehotetaan korjaamaan toimintaansa.

 

          c.  Mikäli kehoituksesta huolimatta kriteerit eivät täyty tai toimijan katsotaan merkittävästi toimivan Responsible                   Rescue -sitoumuksen toimintaperiaatetta vastaan voidaan sitoumus ja RR-tunnuksen käyttölupa perua                              yhteisellä päätöksellä.

bottom of page