Responsible Rescue -sitoumuksen kriteerit

Suomessa on kymmeniä niin sanottuja rescuekoiria ulkomailta Suomeen tuovia ja adoptioon luovuttavia yhdistyksiä. Lisäksi koiria tuo suuri joukko yksityisiä henkilöitä. Koiria tuodaan eniten Espanjasta, Romaniasta, Venäjältä, Serbiasta, Bulgariasta, Kreetalta ja Kyprokselta sekä Baltian maista.  Koirien tuontitavoissa ja adoptiokäytännöissä on suurta vaihtelua ja kodittoman koiran adoptiota harkitsevan on usein vaikea päätellä, miltä taholta koiran adoptoiminen on mahdollisimman turvallista.  Responsible Rescue -hanke on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selkiyttää ja yhtenäistää rescuetoimintaa sekä antaa adoptoijille keino varmistua toimijan vastuullisuudesta. Hankkeen myötä toivotaan rescuekoiran adoptoimisen muodostuvan entistä turvallisemmaksi sekä ns. riskituontien vähenevän.

 

Responsible Rescue -sitoutunut yhdistys noudattaa toiminnassaan alla listattuja kriteerejä. Kriteerien tarkoituksena on varmistaa yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus  ja minimoida mahdolliset tuontiin liittyvät tarttuviin sairauksiin liittyvät riskit. 

Sitoutuneet
yhdistykset
Sitoumuksen
hakeminen
Tulossa:
informaatiota
taudeista

RESPONSIBLE RESCUE -SITOUMUKSEN KRITEERIT

1.  Toimintamuoto, rekisteröinti- ja tuontivaatimukset

 

          a.  Toimijan tulee olla Suomessa Patentti- ja Rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys.

 

          b.  Toimijan tulee olla rekisteröitynyt Eviraan koirien maahantuojaksi ja koirat tulee tuoda ns. TRACES-                                      järjestelmän puitteissa.

 

          c.  Toimija on sitoutunut tukemaan ja edesauttamaan kohdemaassa paikallisella tasolla tapahtuvaa kodittomien                   koirien tilanteen parantamista kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. 

 

 

2. Tuonnin lakisääteiset vaatimukset ja näihin liittyvät lisäsuositukset

 

          a.   Toimija noudattaa koirien maahantuontiin kuuluvia lakisääteisiä vaatimuksia sen mukaisesti mitä kohdemaas-                  ta tuonnista on lainsäädännössä ilmoitettu (mm. tunnistusmerkintä,  EU-passi ja muut matkustusasiakirjat,                      ekinokokkoosi-lääkitys, rabiesvasta-ainekoe).

 

          b.   Toimija noudattaa tämän lisäksi suositusta, jonka mukaan aiemmalta rokotushistorialtaan tuntematon koira                     tai rokottamaton koira tuodaan Suomeen vasta, kun perusrokotussarjan (ns. yhdistelmärokote sisältäen                             parvon, penikkataudin ja tarttuvan maksatulehduksen kahdesti annettuna sekä rabiesrokote) viimeisestä                           rokotuksesta on kulunut minimissään kuukausi.

 

          c.   Lisäksi Romaniasta ja Venäjältä (sekä muista rabieksen korkean tarttumisriskin maista) tuotaville koirille on                        annettava pakollisena kaksi rabiesrokotusta.   

          d.  Toimija tutkii lisäksi pistokokein kokonaistuontimäärään suhteutettuna rabiesvasta-aineita tuomiltaan koirilta,                  mikäli tuontimaa ei kuulu ryhmään, jossa vasta-ainekoe on lakisääteisesti pakollinen.

 

 

 

3. Loislääkitysohje Suomeen saapuneille koirille

 

           a.  Lakisääteisen pratsikvanteli-lääkityksen lisäksi toimija ohjeistaa uusimaan lääkityksen (Drontal tai vastaava)                       koiran saavuttua Suomeen kahden viikon sisällä maahan saapumisesta

 

           b.  Toimija ohjeistaa lisäksi antamaan fenbendatsolia sisältävän loislääkityksen (Axilur) kahden viikon kuluessa                      maahan saapumisesta

 

 

4. Tarttuvien tautien testaukset lähtömaassa

 

Koiralta testataan lähtömaassa mahdollisia tartuntoja seuraavasti

 

Bosnia

 

a. anaplasmoosi

b. babesioosi

c. ehrlichioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

e. lisäksi suositellaan toimijan seulovan leishmanioosia paikallisen tilanteen selvittämiseksi

f. lisäksi suositellaan toimijan seulovan Dirofilaria repens -tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

Bulgaria

 

a. anaplasmoosi

b. ehrlichioosi

c. leishmanioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

e. lisäksi suositellaan toimijan seulovan Dirofilaria repens -tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

Espanja

 

a. ehrlichioosi

b. sydänmato (Dirofliaria immitis)

c. leishmanioosi 

d. lisäksi alueellisia eroja noudattaen anaplasmoosi, babesioosi

e. lisäksi toimijan suositellaan seulovan Dirofilaria repens -tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

Kreeta

 

a. ehrlichioosi

b. leishmanioosi

c. lisäksi toimijan suositellaan seulovan sydänmatoa ja anaplasmoosia paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

Kypros

 

a. anaplasmoosi

b. ehrlichioosi

c. leishmanioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

 

Liettua

 

a. anaplasmoosi

b. babesioosi

c. ehrlichioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

e. lisäksi toimijan suositellaan seulovan Dirofilaria repens -tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

f. lisäksi suositellaan toimijan seulovan leishmanioosia paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

Romania

 

a. anaplasmoosi

b. babesioosi

c. ehrlichioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

e. lisäksi toimijan suositellaan seulovan Dirofilaria repens - ja leishmanioosi-tartuntoja paikalisen tilanteen selvittämiseksi

 

Serbia

 

a. anaplasmoosi

b. babesioosi

c. ehrlichioosi

d. sydänmato (Dirofilaria immitis)

e. lisäksi toimijan suositellaan seulovan Dirofilaria repens - ja leishmanioosi-tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi


 

Venäjän Federaatio

Luoteinen ja Keskinen federaatiopiiri (Viipuri, Pietari, Moskova)

a. anaplasmoosi
b. babesioosi
c. ehrlichioosi
d. sydänmato (Dirofilaria immitis)
e. Dirofilaria repens

f. lisäksi toimija seuloo leishmanioosi-tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

Kaukoidän federaatiopiiri

a. anaplasmoosi
b. babesioosi
c. ehrlichioosi
d. Dirofilaria repens

Pohjois-Kaukasian ja Eteläinen federaatiopiiri

a. anaplasmoosi
b. babesioosi
c. ehrlichioosi
d. sydänmato (Dirofilaria immitis)
e. Dirofilaria repens
f. lisäksi toimija seuloo leishmanioosi-tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

Viro

 

a. suositellaan punkkivälitteisten sairauksien seulontaa lähtömaassa tai Suomessa (ns. SNAP 4dx -testi)

b. lisäksi toimijan suositellaan seulovan Dirofilaria repens-tartuntoja paikallisen tilanteen selvittämiseksi

 

 

 

5. Suositukset tarttuvien tautien uusintatestauksiin ja hoitoon Suomessa

 

Toimija antaa ohjeistuksen koiran adoptoijalle seuraavien tarttuvien tautien uusintatestauksista Suomessa kohdassa 4. esitettyjen testaussuositusten mukaisesti

 

          a.  Leishmanioosi: ensimmäinen uusintatestaus 6-7 kk Suomeen saapumisesta, jatkotestausta suositellaan                             ensisijaisesti vuosittain, mutta aluekohtainen riski huomioon ottaen.

 

          b.  Sydänmato (Dirofilaria immitis) 6-7 kk Suomeen tulosta

 

          c.  Dirofilaria repens, 6-7 kk Suomeen tulosta

 

 

Kohdassa 4. mainittujen tarttuvien tautien hoitosuositukset

 

          a.  Mikäli koiralla on todettu tai todetaan jokin kohdassa 4. mainituista taudeista, toimija kehottaa adoptoijaa                         ensisijaisesti kääntymään sairauden hoitoon perehtyneen eläinlääkärin puoleen.

 

          b.  Mikäli toimija antaa hoitosuosituksia, tulee näiden perustua parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan                            eläinlääketieteelliseen tietoon ja hoitosuosituksen tulee ottaa huomioon mahdollisen tarttuvan sairauden                          ollessa kyseessä myös sairauden leviämisen riskin minimoiminen.

 

 

6. Multiresistenttien bakteerien (MRSP/MRSA, ESBL)  seulontaohjeistus

 

          a.  Toimija seuloo omia tuontejaan tuontimääriin suhteutetusti ja mikäli multiresistenttejä bakteereja esiintyy                         merkittävästi enemmän kuin suomalaisessa ns. riskiryhmä-populaatiossa (n. yli 15% koirista) pyritään koirat                     seulomaan jo lähtömaassa.

 

          b.  Kaikkien koirien seulontaa suositellaan Suomeen tultua, toimija ohjeistaa tästä adoptoijia

 

          c.  Multiresistenttien bakteerien mahdollisuudesta ja merkityksestä tiedotetaan adoptoijia

 

 

7.  Adoptioperheen/koiran valinta

 

          a. Toimija pyrkii valitsemaan yhdessä adoptoijan kanssa adoptoijan elämäntilanteeseen ja resursseihin sopivan                    koiran. Tässä käytetään apuna esimerkiksi adoptiohakemuksen täyttöä sekä henkilökohtaista haastattelua,                        mahdollisesti tarvittaessa myös kotikäyntiä.

 

 

8. Seuranta adoption jälkeen

 

          a.  Toimija kehottaa ja kannustaa adoptoijaa informoimaan koiran voinnista ja sopeutumisesta.

 

          b.  Toimijalla on suunnitelma sekä tarvittavat resurssit (hätäsijoituspaikan hankinta) mahdollisten                                              uusintasijoitusten varalta.

 

          c.  Toimija seuraa koirien uudelleensijoittamisprosenttia ja reagoi adoptioprosessia tarkistamalla mikäli                                   uudelleensijoituksia alkaa esiintyä poikkeavan runsaasti

 

 

9. Kohdemaan toimijasta johtuvien riskien minimoiminen

 

          a.  Toimija ylläpitää säännöllistä henkilökohtaista kontaktia kohdemaan yhteistyötarhaan/toimijaan ja vierailee                        myös tarhalla säännöllisesti seuraten toimintaa.

 

          b.  Toimija tutkii pistokokein tuomiltaan koirilta rabiesvasta-ainetasoja rokotusten toimivuuden varmistamiseksi.

          c.  Toimija voi tarvittaessa edellyttää kohdemaan toimijaa esittämään kuitteja tai muita tositteita varojen käytöstä.

 

10. Kriteerien noudattamisen valvonta

 

          a.  Edellä mainittujen kriteerien noudattaminen perustuu ensisijaisesti toimijan omavalvontaan.

 

          b.  Mikäli näistä kriteereistä havaitaan merkittävää poikkeamista otetaan asia esille Responsible Rescue-                                  toimijoiden kesken ja yhteisellä päätöksellä toimijaa kehotetaan korjaamaan toimintaansa.

 

          c.  Mikäli kehoituksesta huolimatta kriteerit eivät täyty tai toimijan katsotaan merkittävästi toimivan Responsible                   Rescue -sitoumuksen toimintaperiaatetta vastaan voidaan sitoumus ja RR-tunnuksen käyttölupa perua                               yhteisellä päätöksellä.

  • facebook

© Responsible

Rescue 2018